Nawigacja

Artykuły » Questy » Disappeared-Sakum

Disappeared-Sakum

Kolejne zadanie z serii. Wymagany poziom do ukoñczenia to 18~40. Zaczyna siê je w Gludio Village, u Captain Bathis.

 

 

 

 

Dowiadujemy siê o problemach na Windmill Hill. Podobno pojawi³ siê tam Sakum. Tym razem musimy udaæ siê do Guard Vent, który bada t± sprawê.

 

 

Po rozmowie wszystko bêdzie wiadomo, Sakum tu by³, ale znik³. Mimo wszystko Vent poprosi Nas o oczyszczenie pobliskich terenów z mobów. Powy¿ej lista celów.

Zabijamy moby z listy i kierujemy siê do Guard Schunain w Windmill Hill, by otrzymaæ nagrodê i rozpocz±æ kolejny quest z serii, „Windmill hill Status Report”.

Autor: Megalord