Nawigacja

Artykuły » Archiwum

Artykuły: Archiwum

A grade
A grade

B grade
B grade


Bonusy dla nowych graczy
Opis wszelkich u³atwieñ, jakie dostaj± nowi gracze na pocz±tku gry.

C grade
C grade


D grade
D grade

Dimensional Rift

Dimensional Rift jest to labirynt stworzony w wyniku Seven Sings. Demony z innych ¶wiatów próbuj± znale¼æ drogê do realnego ¶wiata za pomoc± tej luki. Czas i miejsce jest w tym miejscu zniekszta³cone jest co zmusza zawodników do podró¿y do ró¿nych miejsc w labiryncie

Instanced Dungeons

Zosata³ dodany system Instanced Dungeons. Ten system pozwala na to aby kilkana¶cie party równocze¶nie przebywa³o na pewnym obszarze w pewnego okresie czasu.