Regulamin strony oraz forum

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Lineage2-Info znajduj±cego siê pod adresem internetowym lineage2-info.pl . Regulamin okre¶la prawa i obowi±zki zarejestrowanych U¿ytkowników Serwisu, a tak¿e zakres odpowiedzialno¶ci Lineage2-Info Team jako podmiotu zarz±dzaj±cego i prowadz±cego Serwis. Ka¿dy potencjalny U¿ytkownik z chwil± rejestracji zobowi±zany jest zapoznaæ siê z tre¶ci± Regulaminu i stosowaæ siê do jego postanowieñ.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU STRONY ORAZ SHOUTBOX'A

2.1 U¿ytkownik

Art.1 U¿ytkownik strony Lineage2-Info ma prawo do swobodnego udzielania siê na dowolne tematy oraz do u¿ytkowania ca³ej zawarto¶ci strony.
Art.2 U¿ytkownik ma prawo do komentowania zamieszonych na stronie poradników, artyku³ów, newsów i innych tre¶ci.
Art.3 U¿ytkownik ma prawo do nadsy³ania artyku³ów, zdjêæ, linków, filmów.
Art.4 Zabronione jest umieszczania tre¶ci ³ami±cych prawo autorskie, nawo³uj±ce do nienawi¶ci etnicznej, rasowej, skierowane w uczucia religijne innych u¿ytkowników serwisu, tre¶ci niecenzuralne oraz o charakterze pornograficznym.
Art.5 Zabrania siê udostêpniania innym osoba swojego konta
Art.6 Nie wymagamy od u¿ytkowników podawania ¿adnych danych personalnych takich jak nazwisko adres zamieszkania itp. Jakiekolwiek dane personalne s± traktowane poufnie.
Art.7 Zabrania siê posiadania wiêcej ni¿ jednego konta.
Art.8 Zabrania sie tworzenia ników z samych cyfr lub przypadkowych liter nie zastosowanie sie do tego będzie miało skutki że taka osoba będzie traktowana jako potęcjalny spamer i skoniczy sie na dożywotnim zablokowaniu konta.

2.2 Udzielanie siê na stronie oraz zasady korzystania z Czatu

Art.1 Czat jest przeznaczony do rozmów lekkich, przywitania się, szybkiej wymiany informacji niewymagaj±cych zak³adanie tematu na forum Czatem zarz±dza moderator Czatu.
Art.2. Dopuszcza się krótkie pytania z tematów poruszanych na forum ale tylko w wypadku jeśli na takowy nie występuje odpowiedzi.
Art.3. Zabrania się naganiania użytkowników forum do swoich tematów(np: podawania linków do swoich tematów).
Art.4. Zabrania się Floodować (celowo wysyłać kilkanaście razy tę samą wiadomość).
Art.5. Zabrania się wystawiania na Czat linków którę są niezgodne z ogólnie pojętymi normami.
Art.6. Zabrania się nadmiernego używania emotek w Shoutbox.
Art.7 Chat jest przeznaczony do dyskusji przez zarejestrowanych u¿ytkowników oraz nie zarejestrowanych na dowolne tematy. Chatem zarz±dza moderator chatu.
Art.8 Komentarze do newsów i artyku³ów s± przeznaczone do wyra¿ania swojej opinii o danym artykule/newsie. Komentarzami newsów i artyku³ów zarz±dza administrator strony.
Art.9 Pisane wiadomo¶ci w miejscach, o których mowa w Art.1, Art.7 oraz Art.8 s± kulturalnie, poprawne ortograficznie i zgodne z ogólnie pojêtymi normami
Art.10 Zabrania sie pisania w kolorach które mogą męczyć wzrok innych uzytkowników czatu preferowany kolor na czacie to czary.

2.3. Pozosta³e

Art.1 Wszystkie materia³y typu poradniki, artyku³y opisy itp. nie mog± byæ kopiowane ani wykorzystywane na innych stronach bez pozwolenia autorów owych materia³ów.
Administracja Strony zastrzega sobie prawo do edycji tre¶ci zamieszczonych na stronie.
Art.2 Zabrania siê reklamowania czego cokolwiek bez uzgodnienia tego z administracja strony.
Art.3 U¿ywanie nazw pirackich serwerów w Czacie oraz na Forum jest zabronione

2.4 Lineage2-Info Teem

Art.1 Super administrator oraz zespó³ strony tworz± Ekipa Lineage2-Info i s± w³adz± zwierzchni±.
Art.2 Administracja ma prawo do edytowania wszystkich tre¶ci gdy uzna je za szkodliwe dla strony, u¿ytkowników lub za niezgodne z regulaminem
Art.3 Moderatorzy i administratorzy maj± obowi±zek karania u¿ytkownika gdy uzna ¿e regulamin zosta³ z³amany Decyzje tych osób wymienionych s± ostateczne.
Art.4 Do administracji zwracamy sie po po niku lub po imieniu jeśli je znam inne nicki wymyślane przez uzytkowników bedą tratkowane jako obraza admina.
Art.5 Nekanie członka Teamu Lineage2-info.pl może skoniczyć sie dożywotnim banem. Uwaga!!! Tylko Naczelny Administaror może wydać na to zgode.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU FORUM

3.1 U¿ytkownik forum

Art.1 U¿ytkownik forum ma prawo do swobodnego wypowiadania siê na dane tematy oraz do u¿ytkowania ca³ej zawarto¶ci forum
Art.2 U¿ytkownik ma prawo do zamieszczania podpisów i awatarów zgodnych z Art.4 Rozdzia³u 2.1
Art.3 U¿ytkownik strony jest tak¿e u¿ytkownikiem forum dlatego obowi±zuje tu regulamin dot. u¿ytkownika strony (Rozdzia³ 2.1)

3.2 Korzystanie z forum

Art.1 Przed za³o¿eniem tematu trzeba upewniæ siê za pomoc± SZUKAJKI ¿e dyskusja na dany temat nie toczy³a siê ju¿ wcze¶niej.
Art.2 Tematy zak³adane s± w odpowiednich dla nich dzia³ach.
Art.3 Wszystkie tytu³y w±tków powinny odzwierciedlaæ problem, który chcesz przedstawiæ. Zwiêksza to Twoje szanse na uzyskanie szybkiej i konkretnej odpowiedzi, a tak¿e pozwala na zachowanie porz±dku na forum, które staje siê przez to przejrzyste.Tutaj podajemy przyk³ady nazw tematów, które nie powinny byæ u¿yte: "pomoc", "pls", "help", "pomó¿cie mi", "problem", "mam problem", "kilka pytań" itd. Je¶li Twój w±tek bêdzie nazwany w podobny sposób, mo¿e zostaæ z tego powodu usuniêty. Tytu³ Twojego w±tku jest bardzo wa¿ny, dlatego powiniene¶ mu po¶wiêciæ chwilê uwagi. Je¿eli nie opiszesz swojego problemu w nazwie tematu w wystarczaj±co klarowny sposób, nie oczekuj otrzymania konkretnej odpowiedzi od innych. Odpowiednie nazywanie w±tków jest wa¿ne nie tylko dla Ciebie, ale tak¿e dla innych, którzy szukaj± odpowiedzi na nurtuj±ce ich pytania.
Art.4 Tematy pisane s± poprawnie ortograficznie, wg zasad netykiety i ogólnie pojêtych norm moralnych
Art.5 Posty s± pisane poprawnie ortograficznie, s± logicznie i zrozumiale, nie s± nadu¿ywane emotikony i inne znaki.
Art.6 Posty s± pisane wg zasad netykiety i ogólnie pojêtych norm moralnych i nie obra¿aj± innych u¿ytkowników forum oraz zespo³u strony.
Art.7 Zabronione jest spamowanie, nadu¿ywanie wulgaryzmów, pisanie post pod postem, samowolne od¶wie¿anie tematów oraz pisanie z u¿yciem przycisku Caps Lock
Art.8 Zabronione jest umieszczanie linków do stron ³ami±cych Art.4 Rozdzia³ 2.1 lub uznanych przez Administracjê za takowe.
Art.9 Zabronione jest reklamowanie jakichkolwiek strony oraz forum bêd±cych tematycznie niezwi±zanymi z Lineage 2, bez zgody którejkolwiek osoby z Ekipy Lineage2-Info nie wolno publikowaæ takowych linków. Odstêpstwem od stron zwi±zanych tematycznie z lineage 2 s± serwery pirackie dla których istnieje kategoryczny zakaz umieszczania reklam oraz nazw serwerów piracki na forum. (Umieszczenie jakiejkolwiek reklamy serwera pirackiego bêdzie karane tygodniowym banem lub dożywotnim.) Podawanie linków w w±tkach które tego wymagaj±

3.3. Pozosta³e

Art.1 Administracja strony zastrzega sobie prawo do edytowania tre¶ci zamieszczonych na forum
Art.2 Zabronione jest podszywanie pod moderatorów i administratorów w tym u¿ywania ich podpisów i avatarów
Art.3 Strona nie ponosi odpowiedzialno¶æ za materia³y umieszczone na forum s± one w³asno¶ci± osoby która je umie¶ci³a
Art4. Regulamin danego dzia³u na forum znajduje siê w przyklejonym temacie
Art.5 U¿ywanie nazw pirackich serwerów na forum jest zabronione


3.4. Administracja Forum

Art.1 Forum strony zarz±dza Administrator Forum
Art.2 Zespó³ moderuj±cy forum ma obowi±zek bezwzglêdnie przestrzegaæ regulaminu
Art.3 Decyzje zespo³u moderatorów mog± zostaæ podwa¿one jedynie przez Administratora Forum i Superadministratora
Art.4 U¿ytkownik ma obowi±zek wykonania czynno¶ci wymienionych w upomnieniu lub poleceñ okre¶lonych przez administratora b±d¼ moderatora np. poprawienie tematu, jego tre¶ci
Art.5 Moderatorzy oraz Administratorzy forum maj± prawo do usuwania lub przenoszenia wiadomo¶ci do innego dzia³u je¿eli stwierdzi, ¿e zasz³a taka konieczno¶æ.
Art.6 Administratorzy oraz Moderatorzy nie maj± obowi±zku poinformowania autora o usuniêciu wiadomo¶ci lub przeniesieniu wiadomo¶ci do innego dzia³u

4. KARY

4.1 Postanowienia ogólne
Art.1 Karanie u¿ytkowników ma miejsce jedynie wtedy, gdy w sposób bezpo¶redni lub po¶redni naruszy regulamin forum, lub gdy administrator uzna to za niezbêdne
Art.2 Stopieñ ukarania u¿ytkownika zale¿y od skali wykroczenia oraz pogl±du administratora lub moderatora na dan± sprawê

4.2. Rodzaje kar
Art.1 Kary za lekkie, nie wprowadzaj±ce chaosu wykroczenia (mog± byæ ³±czone):
a) upomnienie
b) max 1-2 warny
c) usuniêcie danego tematu/postu
Art.2 Kary za ¶rednie przewinienia, które wprowadzaj± zamêt na forum (mog± byæ ³±czone):
a) max 2-4 warny
b) usuniêcie danego tematy/postu
c) ban na max 14 dni
Art.3 Kary za przewinienia które powoduj± dezorganizacjê forum, w du¿ym stopniu szkodliwe i uci±¿liwe dla innych.
a) ban na czas nieokre¶lony
b) usuniêcie konta u¿ytkownika

5. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Administracja strony zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowieñ regulaminu w ka¿dej chwili i bez konieczno¶ci uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezw³ocznie U¿ytkowników poprzez publikacjê jednolitego tekstu regulaminu na forum strony.

Aktualizowane 1 stycznia 2012
Wprowadzone zmiany: dodanie punktu odnosnie kolorów jakie powinny być preferowane na chacie, Zmiana oznaczeni z SB na czat